Integración Sensorial: ¿Qué podemos hacer los colegios?

Integración Sensorial: ¿Qué podemos hacer los colegios?

Integración Sensorial: ¿Qué podemos hacer los colegios?
Por Bàrbara Viader Vidal, bviader@ceibarcelona.com
En cada taller que imparto en una escuela recibo las mismas inquietudes por parte de los profesionales del mundo educativo:

 • Els professors d’avui són molt conscients de la importància de tenir unes aules que donin resposta a les necessitats sensorials dels seus alumnes, i volen conèixer estratègies per fer front a aquestes necessitats. Los profesores de hoy en día son muy conscientes de la importancia de tener unas aulas que den respuesta a las necesidades sensoriales de sus alumnos, y quieren conocer estrategias para hacer frente a estas necesidades.
 • Al mateix temps veuen que cada vegada hi ha més infants que mostren signes d’hiperactivitat, o alteracions en els nivells d’alerta. Al mismo tiempo ven que cada vez hay más niños que muestran signos de hiperactividad o alteraciones en los niveles de alerta.
 • I a tot això s’afegeix el fet que per diverses raons els professors se senten incapacitats per aplicar les modificacions sensorials que necessiten els seus alumnes, o per respectar els diferents ritmes evolutius. Y a todo esto se añade el hecho de que por diversas razones los profesores se sienten incapacitados para aplicar las modificaciones sensoriales que necesitan sus alumnos, o para respetar los diferentes ritmos evolutivos. 

A les escoles els professors estan totalment d’acord quan analitzem les necessitats del cervell, i descobrim que són les mateixes avui, que fa 50 o 100 anys.En las escuelas los profesores están totalmente de acuerdo cuando analizamos las necesidades del cerebro, y descubrimos que son las mismas hoy, que hace 50 o 100 años. Per poder madurar, el cervell actual necessita els mateixos estímuls que fa 50 anys. Para poder madurar, el cerebro actual necesita los mismos estímulos que hace 50 años. 

Sabem doncs, que els infants necessiten i volen moure’s, fer soroll, tocar les coses, experimentar i jugar…Sabemos pues, que los niños necesitan y quieren moverse, hacer ruido, tocar las cosas, experimentar y jugar… i això és una necessitat neurològica present fins ben entrats els 6 o 7 anys. y esto es una necesidad neurológica presente hasta bien entrados los 6 o 7 años. En canvi, observem que els infants actualment viuen una deprivació sensorial cada vegada més acusada. En cambio, observamos que los niños actualmente viven una privación sensorial cada vez más acusada. Ja no es poden moure tant, han d’escoltar música asseguts a la cadira, han d’agafar el llapis per preparar-se per escriure ja des dels 3 anys, han d’estar en silenci al’aula i no poden jugar de forma lliure sinó que han de seguir les normes del joc que marca el sistema educatiu. Ya no se pueden mover tanto, tienen que escuchar música sentados en la silla, tienen que coger el lápiz para prepararse para escribir ya desde los 3 años, deben estar en silencio en el aula y no pueden jugar de forma libre sino que deben seguir las normas del juego que marca el sistema educativo. Les escoles ja no poden anar d’excursió al parc per por que els nens caiguin i es facin mal, ja no poden enfilar-se als arbres, ni inventar-se jocs d’equilibri (pujar a totes les voreres del carrer oa totes les parets), perquè tot això és perillós i el sistema educatiu no pot permetre que cap infant es faci mal. Las escuelas ya no pueden ir de excursión al parque por miedo a que los niños se caigan y se hagan daño, ya no pueden subirse a los árboles, ni inventarse juegos de equilibrio (subir a todas las aceras de la calle o en todas las paredes), ya que todo esto es peligroso y el sistema educativo no puede permitirse que ningún niño se haga daño. 

Veiem però, que les necessitats de moviment dels nostres infants, són les mateixes que anys enrere, però no els deixem moure amb la mateixa intensitat, i quan un infant es mou una mica més del que el sistema educatiu considera “normal”, llavors sovint se’l considera hiperactiu.Vemos sin embargo, que las necesidades de movimiento de nuestros niños son las mismas que años atrás, pero no les dejamos moverse con la misma intensidad, y cuando un niño se mueve un poco más de lo que el sistema educativo considera «normal», entonces a menudo se le considera hiperactivo.
Com he comentat al’inici del text, els mestres són molt conscients de les necessitats sensorials dels seus alumnes (especialment durant l’etapa d’educació infantil), i sovint amb frustració comenten que dins de les escoles tenen grans dificultats per incorporar aquestes estratègies sensorials a la rutina de classe del dia a dia: moure’s, saltar, experimentar amb el cos, enfilar-se, embrutar-se, treballar amb la motricitat gruixuda i deixar que el cos de l’infant agafi el llapis quan estigui madurativament preparat.Como he comentado al inicio del texto, los maestros son muy conscientes de las necesidades sensoriales de sus alumnos (especialmente durante la etapa de educación infantil), y a menudo con frustración comentan que dentro de las escuelas tienen grandes dificultades para incorporar estas estrategias sensoriales a la rutina de clase del día a día: moverse, saltar, experimentar con el cuerpo, trepar, ensuciarse, trabajar con la motricidad gruesa y dejar que el cuerpo del niño coja el lápiz cuando esté madurativamente preparado. 

Aquest article va dirigit a tots els professionals de l’àmbit educatiu, que volen satisfer les necessitats sensorials dels infants.Este artículo va dirigido a todos los profesionales del ámbito educativo que quieren satisfacer las necesidades sensoriales de los niños. Especialment va dirigit als mestres d’infants amb alteracions en el processament sensorial i que necessiten urgentment integrar estratègies sensorials en la rutina diària de l’escola, amb l’acompanyament d’una bona orientació d’un terapeuta ocupacional especialitzat en integració sensorial. Especialmente dirigido a los maestros de niños con alteraciones en el procesamiento sensorial y que necesiten urgentemente integrar estrategias sensoriales en la rutina diaria de la escuela, con el acompañamiento de una buena orientación de un terapeuta ocupacional especializado en integración sensorial. 

A continuació examinarem un dia a la classe fictícia d’un professor de 1r de primària, que posarà en marxa els recursos sensorials que li ha recomanat el terapeuta ocupacional d’un dels seus alumnes amb dificultats sensorials.A continuación examinaremos un día a la clase ficticia de un profesor de 1 º de primaria, que pondrá en marcha los recursos sensoriales que le ha recomendado el terapeuta ocupacional de uno de sus alumnos con dificultades sensoriales. Veureu com aplicarà aquestes estratègies de manera eficient i intel·ligent, amb els seus 25 alumnes. Veréis como aplicará estas estrategias de manera eficiente e inteligente, con sus 25 alumnos. Veurem doncs, algunes formes relativament fàcils de com la majoria dels mestres poden començar a abordar les necessitats sensorials dels seus estudiants en el context de l’aula. Veremos pues, algunas formas relativamente fáciles de cómo la mayoría de los maestros pueden comenzar a abordar las necesidades sensoriales de sus estudiantes en el contexto del aula.UNA AULA SENSORIALMENT INTEL·LIGENT PODRIA SER…:UN AULA sensorialmente INTELIGENTE PODRÍA SER …:

L’aula d’aquest mestre, ha estat dissenyada per satisfer les necessitats sensorials dels seus estudiants de 6 i 7 anys d’edat.El aula de este maestro ha sido diseñada para satisfacer las necesidades sensoriales de sus estudiantes de 6 y 7 años de edad. Les parets de l’aula estan lliures de cartells, imatges i pòsters que no siguin del tema actual, i tot per ajudar als seus estudiants a evitar distraccions visuals. Las paredes del aula están libres de carteles, imágenes y pósters que no sean del tema actual, y todo para ayudar a sus estudiantes a evitar distracciones visuales. 

L’únic conjunt de cartells ben visibles a la part posterior de l’aula ens mostren: “Maneres de moure el meu cos”, i tenen fotos d’infants que demostren diverses postures de ioga i exercicis isomètrics dissenyats per proporcionar informació propioceptiva profunda per al’infant.El único conjunto de carteles bien visibles en la parte posterior del aula nos muestran: «Maneras de mover mi cuerpo», y tienen fotos de niños que demuestran diversas posturas de yoga y ejercicios isométricos diseñados para proporcionar información propioceptiva profunda para el niño. 

Just al davant de l’aula, en un plafó ben gran al’alçada de la vista dels infants, hi ha l’horari diari en paraules i imatges.Justo en frente del aula, en un panel bien grande a la altura de la vista de los niños, está el horario diario en palabras e imágenes. També hi ha diversos avisos visuals que el mestre utilitza durant tot el dia: l’hora de la reunió, l’hora de moure el cos, l’hora del silenci, l’hora de la música, etc. También hay varios avisos visuales que el maestro utiliza durante todo el día: la hora de la reunión, la hora de mover el cuerpo, la hora del silencio, la hora de la música, etc. 

A primera vista els pupitres al’aula poden semblar situats sense sentit, però de fet, estan acuradament col·locats en diferents configuracions: alguns en grups, alguns de costat i en parelles, i alguns van col·locats individualment o davant d’una paret o davant de l’aula.A primera vista los pupitres en el aula pueden parecer ubicados sin sentido, pero de hecho, están cuidadosamente colocados en diferentes configuraciones: algunos en grupos, algunos de lado y en parejas, y algunos colocados individualmente o ante una pared o ante el aula. Les diferents formacions han estat seleccionades per satisfer les necessitats visuals i auditives dels alumnes amb híper o hipo sensibilitats. Las diferentes formaciones han sido seleccionadas para satisfacer las necesidades visuales y auditivas de los alumnos con híper o hipo sensibilidades. D’aquesta manera aconsegueix crear un lloc on cada infant pot funcionar de la millor manera, ja sigui en parella, en un grup petit, o sol. De esta manera consigue crear un lugar donde cada niño puede funcionar de la mejor manera, ya sea en pareja, en un grupo pequeño, o solo. A més de la distribució dels pupitres, el mestre té trossos de cartró que es poden posar en un pupitre per crear un receptacle, o també, per utilitzar el cartró per blocar els estímuls d’un costat o de l’altre. Además de la distribución de los pupitres, el maestro tiene trozos de cartón que se pueden poner en un pupitre para crear un receptáculo, o también, para utilizar el cartón para bloquear los estímulos de un lado o del otro. També hi ha la possibilitat de seure de moltes maneres diferents: cadires d’alçada apropiada (amb i sense braços), cadires que giren, balancins, coixins grans, boles per seure-hi, i més recentment va ser capaç d’adquirir un pupitre per estar-s’hi de peu, per a un nen cercador sensorial. También existe la posibilidad de sentarse de muchas maneras diferentes: sillas de altura apropiada (con y sin brazos), sillas que giran, balancines, cojines grandes, bolas para sentarse, y más recientemente fue capaz de adquirir un pupitre para estar de pie, para un niño buscador sensorial. Aquí no totes les cadires són iguals, i els infants poden portar coixins grans de casa seva, alguna manta, etc. Aquí no todas las sillas son iguales, y los niños pueden llevar almohadas grandes de su casa, alguna manta, etc.
Qui va dir que per estudiar i aprendre calia seure en una cadira rídiga de fusta i amb els peus a terra? 
¿Quién dijo que para estudiar y aprender había que sentarse en una silla rígida de madera y con los pies en el suelo? Segons el nivell d’alerta de cada alumne, n’hi haurà que podran aprendre millor caminant, altres movent-se, altres estirats, altres cantant, altres en silenci, etc. Según el nivel de alerta de cada alumno, habrá que podrán aprender mejor caminando, otros moviéndose, otros tumbados, otros cantando, otros en silencio, etc. No es tracta de crear un caos al’aula, sinó que es tracta de dissenyar la millor forma de seure, en funció de les necessitats de cada alumne, i respectant uns límits d’ordre al’aula que cada mestre haurà de marcar, i hauran de ser respectats en tot moment pels alumnes. No se trata de crear un caos en el aula, sino que se trata de diseñar la mejor forma de sentarse, en función de las necesidades de cada alumno, y respetando unos límites de orden en el aula que cada maestro deberá marcar, y deberán ser respetados en todo momento por los alumnos. 
Quan els adults parlem entre nosaltres, descobrim que tots tenim unes tècniques d’estudi pròpies: uns necessiten passejar mentre estudien, d’altres necessiten estirar-se panxa amunt, d’altres necessiten seure a terra, o saltar per memoritzar, o seure en un balancí, etc.Cuando los adultos hablamos entre nosotros, descubrimos que todos tenemos unas técnicas de estudio propias: unos necesitan pasear mientras estudian, otros necesitan estirarse boca arriba, otros necesitan sentarse en el suelo, o saltar para memorizar, o sentarse en un balancín, etc. Els adults hem descobert quina és la posició corporal en la qual el nostre cervell està més capacitat per memoritzar, per aprendre, per fer associacions, etc. Los adultos hemos descubierto cuál es la posición corporal en la que nuestro cerebro está más capacitado para memorizar, para aprender, para hacer asociaciones, etc. Així que amb aquest article pretenem desmitificar la creença, que per estudiar cal seure en una cadira rígida amb els peus a terra il’esquena recta. Así que con este artículo pretendemos desmitificar la creencia que para estudiar hay que sentarse en una silla rígida con los pies en el suelo y la espalda recta. 

Si seguim observant aquesta aula sensorialment intel·ligent, veurem que el nostre mestre ha creat espais a l’aula on els estudiants hi poden anar durant el seu temps lliure o en les estones de feina individual, per rebre o evitar una entrada sensorial determinada.Si seguimos observando esta aula sensorialmente inteligente, veremos que nuestro maestro ha creado espacios en el aula donde los estudiantes pueden ir durante su tiempo libre o en los ratos de trabajo individual, para recibir o evitar una entrada sensorial determinada.

 • Hi ha el Racó del Tacte , on trobem 3 grans caixes de plàstic: una és plena de mongetes seques, una té llenties seques (a vegades hi posa arròs), il’altra té teles, gomes elàstiques i robes de diferents textures.Existe el Rincón del Tacto, donde encontramos 3 grandes cajas de plástico: una está llena de judías secas, una tiene lentejas (a veces pone arroz), y la otra tiene telas, gomas elásticas y ropas de diferentes texturas. També hi ha una taula on els estudiants poden experimentar amb diversos tipus de plastilina i altres materials tàctils. También hay una mesa donde los estudiantes pueden experimentar con diversos tipos de plastilina y otros materiales táctiles.
 • Trobem també un racó de l’aula amb un cartell on hi diu: Racó Acollidor. Aquí els estudiants no reben llum directa i es poden arraulir entre coixins de diferents mide         Encontramos también un rincón del aula con un cartel donde dice: Rincón Acogedor. Aquí los estudiantes no reciben luz directa y se pueden acurrucarse entre cojines de diferentes tamaños. En aquest racó hi trobem també un cartell que diu: «Caixa del descans». En este rincón encontramos también un cartel que dice: «Caja del descanso». Es tracta d’una caixa de fusta gran, encatifada i oberta per un costat. Se trata de una caja de madera grande, acolchada y abierta por un lado. Els estudiants poden entrar a la caixa i passar una cortina de tela per crear un espai reconfortant. Los estudiantes pueden entrar en la caja y pasar una cortina de tela para crear un espacio reconfortante.
     
 • El nostre mestre aprofita per regular la intensitat de la llum que entra al’aula, en funció de l’activitat que desenvolupi: pot apujar o abaixar les persinanes (oa vegades pot utilitzar unes teles o les cortines per reduir la quantitat de llum que entra al’aula) depenent del nivell d’alteració dels seus estudiants.     Nuestro maestro aprovecha para regular la intensidad de la luz que entra en el aula, en función de la actividad que desarrolle: puede subir o bajar las persianas (o a veces puede utilizar unas telas o las cortinas para reducir la cantidad de luz que entra al aula) dependiendo del nivel de alteración de sus estudiantes. En cas de no tenir llum natural, també es pot graduar la llum artificial amb teles o bombetes càlides o de colors. En caso de no tener luz natural, también se puede graduar la luz artificial con telas o bombillas cálidas o de colores. El nostre mestre sap que en funció del tipus de llum que hi hagi al’aula, el nivell d’alerta dels seus alumnes pot variar molt. Nuestro maestro sabe que en función del tipo de luz que haya en el aula, el nivel de alerta de sus alumnos puede variar mucho.
 • Per a l’entrada auditiva, ha col·locat 5 altaveus per tota l’aula, i amb un reproductor de música pot reproduir qualsevol tempo i volum de música .Para la entrada auditiva, ha colocado 5 altavoces por toda el aula, y con un reproductor de música puede reproducir cualquier tempo y volumen de música. Hi ha estones que necessita una música amb ritme binari (com el batec del cor), i aquesta ajuda als seus alumnes a focalitzar l’atenció en l’activitat que ell vol dur a terme, oa vegades pot utilitzar música ràpida per activar els infants, o música ambiental per crear ambients més creatius. Hay ratos que necesita una música con ritmo binario (como el latido del corazón), y esta ayuda a sus alumnos a focalizar la atención en la actividad que él quiere llevar a cabo, o a veces puede utilizar música rápida para activar los niños , o música ambiental para crear ambientes más creativos. Gairebé cada dia acompanya part de les seves classes amb música, perquè també l’ajuda a regular el nivell d’alerta dels seus alumnes. Casi cada día acompaña parte de sus clases con música, porque también le ayuda a regular el nivel de alerta de sus alumnos.
 • Finalment, el nostre mestre té una filera de caixes, cadascuna de les quals conté objectes petits que els infants poden agafar i endur-se’ls cap al pupitre.Finalmente, nuestro maestro tiene una hilera de cajas, cada una de las cuales contiene objetos pequeños que los niños pueden coger y llevárselos hacia el pupitre. Són les Caixes amb Material Màgic : Son las Cajas con Material Mágico:
  • Pequeños objetos como: mordedores, bolas para apretar con las manos, gomas elásticas, etc., Todo ello ayuda a la regulación sensorial. 
  •   Para la estimulación motriz oral, que también ayuda a regular el nivel de alerta, nuestro maestro tiene unas cajitas con: golosinas sin azúcar de varios gustos, galletas saladas crujientes, caramelos blandos y duros, vasos, agua fría, pajitas para beber agua de varios diámetros. Nuestro maestro sabe que a través de la estimulación oral, muchos niños pueden regular su nivel de alerta: la succión les ayuda a calmarse (por eso a veces les da agua con una pajita), el masticar puede ayudar a descargar rabia y frustración (por eso tiene gomas de plástico y mordedores), beber agua puede ayudar aumentar el nivel de alerta (sobre todo si es agua fría). 
  • Para hacer frente a las necesidades auditivas hay auriculares que permiten que los alumnos con más hipersensibilidades los puedan usar cuando se encuentran bloqueados y estresados en entornos muy ruidosos. A veces también se utilizan tapones para los oídos, para evitar los momentos más ruidosos. 
  • Para los niños que necesitan recibir una gran cantidad de estímulos propioceptivos, hay mantas con peso, plastilina y bandas de goma. Todo ello permite que los niños puedan presionar, hacer fuerza, estirar y mover las articulaciones, de esta manera recibir estímulos musculares y articulatorios que les ayudan a estar más tranquilos en el aula.

o   En la última caja, la olfativa, hay unos adhesivos que huelen y botes pequeños de plástico, cada uno con una bola de algodón dentro y con unas gotas de aceite esencial de vainilla, menta y lavanda.  

El més important és que, des del primer dia d’escola, el nostre mestre explica als seus alumnes que cadascú té un sistema sensorial amb unes necessitats diferents.Lo más importante es que, desde el primer día de escuela, nuestro maestro explica a sus alumnos que cada uno tiene un sistema sensorial con unas necesidades diferentes. Els dóna com a missió que al llarg del curs facin una recerca pel seu propi cos, per descobrir per ells mateixos quins estímuls sensorials els ajuden a cada moment. Les da como misión que a lo largo del curso hagan una búsqueda por su propio cuerpo, para descubrir por sí mismos qué estímulos sensoriales les ayudan en cada momento. D’aquesta manera podran aconseguir ser ells mateixos els qui s’autorregulin. De esta manera podrán lograr ser ellos mismos quienes autorregulen. El nostre mestre sap que a la seva aula hi ha 5 infants que tenen una alteració en la integració sensorial, i tots compaginen les pautes sensorials al’aula, amb la teràpia externa duta a terme per un terapeuta ocupacional.Nuestro maestro sabe que en su aula hay 5 niños que tienen una alteración en la integración sensorial, y todos compaginan las pautas sensoriales en el aula, con la terapia externa llevada a cabo por un terapeuta ocupacional.
També des del primer dia de classe, el nostre mestre dóna permís als infants perquè explorin, provin, experimentin i descobreixen que a cada un li agrada una cosa o una altra, i aquestes diferències són del tot normals.También desde el primer día de clase, nuestro maestro da permiso a los niños para que exploren, prueben, experimenten y descubren que a cada uno le gusta una cosa u otra, y estas diferencias son del todo normales. El nostre mestre ha creat una cultura dins de l’aula en la qual el fet de cercar diferents solucions sensorials és un fet normal que ajuda al bon funcionament de l’aula i al benestar de tothom. Nuestro maestro ha creado una cultura dentro del aula en la que el hecho de buscar diferentes soluciones sensoriales es un hecho normal que ayuda al buen funcionamiento del aula y el bienestar de todos.
¿COM ÉS UN DIA NORMAL A LA NOSTRA AULA SENSORIALMENT INTEL·LIGENT?COMO ES UN DIA NORMAL EN NUESTRA AULA sensorialmente INTELIGENTE?
Abans que els estudiants arribin el mestre selecciona acuradament la música de relaxació per ser escoltada durant la rutina del matí, i controla acuradament la quantitat de llum que entra a l’aula, així hi ha menys informació visual quan els infants entren al’aula.Antes de que los estudiantes lleguen, el maestro selecciona cuidadosamente la música de relajación para ser escuchada durante la rutina de la mañana, y controla cuidadosamente la cantidad de luz que entra en el aula, así hay menos información visual cuando los niños entran en esta.
Quan arriben, cada infant té la seva pròpia rutina: desar les motxilles i els abrics per mantenir l’aula lliure de desordre, agafar la seva cadira i dur-la cap a cada pupitre (rebent així una entrada propioceptiva profunda).Cuando llegan, cada niño tiene su propia rutina: guardar las mochilas y los abrigos para mantener el aula libre de desorden, coger su silla y llevarla hacia cada pupitre (recibiendo así una entrada propioceptiva profunda). Llavors han de comprovar el plafó per determinar quines activitats hi ha disponibles per triar durant el dia. Entonces tienen que comprobar el corcho para determinar qué actividades hay disponibles para elegir durante el día. Al començar el dia hi ha diverses opcions que tenen com a finalitat satisfer les necessitats sensorials dels infants quan arriben al’escola. Al comenzar el día hay varias opciones que tienen como finalidad satisfacer las necesidades sensoriales de los niños cuando llegan a la escuela. Abans d’iniciar-nos en tasques d’aprenentatge acadèmic, primer cal crear un bon nivell d’alerta. Antes de iniciarnos en tareas de aprendizaje académico, primero hay que crear un buen nivel de alerta.
Algunes de les opcions inicials que poden triar són: mirar llibres al racó acollidor , jugar a una de les tres caixes sensorials, fer estiraments corporals amb l’ajut d’unes targetes de ioga, utilitzar qualsevol dels racons o caixes sensorials, saltar sobre les boles de goma.Algunas de las opciones iniciales que pueden elegir son: mirar libros en el rincón acogedor, jugar a una de las tres cajas sensoriales, hacer estiramientos corporales con la ayuda de unas tarjetas de yoga, utilizar cualquiera de los rincones o cajas sensoriales, saltar sobre las bolas de goma. Aquestes activitats disponibles s’adapten a les necessitats sensorials de cada infant. Estas actividades disponibles se adaptan a las necesidades sensoriales de cada niño.
Quan falten uns minuts per finalitzar aquesta estona d’exploració del matí, el mestre dóna avisos verbals i visuals als infants, advertint-los que l’hora de feina lliure s’acabarà de seguida, així els infants es preparen per acabar les seves activitats i tenen temps per recollir-ho tot.Cuando faltan unos minutos para finalizar este rato de exploración de la mañana, el maestro da avisos verbales y visuales a los niños, advirtiéndoles que la hora de trabajo libre acabará enseguida, así los niños se preparan para terminar sus actividades y tienen tiempo para recogerlo todo.
També demana que cada estudiant es mogui com un animal en concret cap a la següent activitat (pe caminar com un animal concret per proporcionar informació propioceptiva abans de l’activitat de grup).También pide que cada estudiante se mueva como un animal en concreto hacia la siguiente actividad (p.e. caminar como un animal concreto para proporcionar información propioceptiva antes de la actividad de grupo). En acabar aquesta estona lliure, el mestre sempre fa una reunió a la part posterior de l’aula per parlar de les classes que faran al llarg del dia. Al terminar este rato libre, el maestro siempre hace una reunión en la parte posterior del aula para hablar de las clases que harán a lo largo del día. Durant aquesta estona, els infants seuen tots junts en rotllana. Durante este rato, los niños se sientan todos juntos en círculo. Poden seure en cadires petites, en cadires que són una pilota, coixins, catifes, o simplement asseguts a terra o sobre d’una manta. Pueden sentarse en sillas pequeñas, en sillas que son un balón, cojines, alfombras, o simplemente sentados en el suelo o sobre una manta.
La primera activitat de grup al matí és sempre una activitat propioceptiva com caminar com algun animal, postures de ioga, ballar, estirar bandes de goma, o fer passejades fent el carretó.La primera actividad de grupo por la mañana es siempre una actividad propioceptiva como caminar como algún animal, posturas de yoga, bailar, tirar bandas de goma, o hacer paseos en el carro. En acabar l’activitat propioceptiva, el mestre comprova com es sent el cos de cada infant, i llavors ja pot iniciar la feina acadèmica. Al finalizar la actividad propioceptiva, el maestro comprueba cómo se siente el cuerpo de cada niño, y entonces ya puede iniciar el trabajo académico. A la taula de cada estudiant hi ha una targeta que diu: “Necessito una pausa.” Els nens poden utilitzar aquesta targeta quan ho necessiten, i el mestre els autoritza a anar a un punt de descans definit (el racó acollidor oa una caixa de descans) durant uns minuts, i després tornar a la seva taula. En la mesa de cada estudiante hay una tarjeta que dice: «Necesito una pausa.» Los niños pueden utilizar esta tarjeta cuando lo necesiten, y el maestro les autoriza a ir a un punto de descanso definido (el rincón acogedor o a una caja de descanso) durante unos minutos, y luego volver a su mesa. A la taula del mestre hi ha un comptador de temps visual força gran, que informa als alumnes sobre el temps que queda per finalitzar l’hora de treball acadèmic. En la mesa del maestro hay un contador de tiempo visual bastante grande, que informa a los alumnos sobre el tiempo que queda para finalizar la hora de trabajo académico.
Durant aquesta estona, es permet que els infants puguin utilitzar suports sensorials com cartrons plegats en forma de «U» per crear una barrera visual per als estudiants que es distreuen fàcilment, accés a la caixa tàctil (per manipular objectes o mossegar objectes si això fa que els alumnes estiguin més centrats), accés a mantes de pes per a les cames, i accés a auriculars de reducció de soroll, tot segons les necessitats sensorials dels estudiants.Durante este rato, se permite que los niños puedan utilizar soportes sensoriales como cartones doblados en forma de «U» para crear una barrera visual para los estudiantes que se distraen fácilmente, acceso a la caja táctil(para manipular objetos o morder objetos si esto hace que los alumnos estén más centrados), acceso a mantas de peso para las piernas, y acceso a auriculares de reducción de ruido, todo según las necesidades sensoriales de los estudiantes. El més important és que els infants aprenguin a sentir el seu cos, i aprenguin a triar què necessiten per estar millor dins de l’aula.Lo más importante es que los niños aprendan a sentir su cuerpo, y aprendan a elegir qué necesitan para estar mejor dentro del aula.
El mestre sap que la part acadèmica del dia pot ser més difícil per els nens amb dificultats de processament sensorial i encoratja especialment aquests infants perquè utilitzin els suports sensorials disponibles.El maestro sabe que la parte académica del día puede ser más difícil para los niños con dificultades de procesamiento sensorial y alienta especialmente estos niños para que utilicen los soportes sensoriales disponibles. El mestre també ha ensenyat als infants a fer exercicis musculars a la cadira quan comencen a sentir-se alterats o adormits.El maestro también ha enseñado a los niños a hacer ejercicios musculares en la silla cuando empiezan a sentirse alterados o dormidos. Entre assignatura i assignatura, hi ha uns 5-10 minuts dedicats al moviment, on els estudiants poden accedir als materials sensorials diversos que hi ha a l’aula, així com participar en una activitat de moviment del grup.Entre asignatura y asignatura, hay unos 50-10 minutos dedicados al movimiento, donde los estudiantes pueden acceder a los materiales sensoriales varios que hay en el aula, así como participar en una actividad de movimiento del grupo.
Un esbarjo durant el matí divideix la feina acadèmica.Un recreo durante la mañana divide el trabajo académico. Quan els infants s’esperen a la fila per sortir al pati, el mestre demana als que creu que que poden sentir-se «inquiets» que agafin una joguina per jugar-hi mentre s’esperen a la fila.Cuando los niños esperan en la fila para salir al patio, el maestro pide a los que cree que pueden sentirse «inquietos» que cojan un juguete para jugar mientras esperan en la fila. La joguina permet que l’infant pugui fer alguna cosa amb les seves mans mentre s’espera. El juguete permite que el niño pueda hacer algo con sus manos mientras se espera. Un cop al pati, el mestre vigila els infants, però només hi intervé si hi ha algun problema. Una vez en el patio, el maestro vigila los niños, pero sólo interviene si hay algún problema. Pot arribar a dirigir a un infant a una activitat que ell sap que li és reguladora, o encoratjar els estudiants a comprometre’s uns amb els altres per mantenir el seu cos en moviment.Puede llegar a dirigir a un niño a una actividad que él sabe que le es reguladora, o animar a los estudiantes a comprometerse unos con otros para mantener su cuerpo en movimiento.
Després poden seguir una bona estona fent més activitats acadèmiques, seguint les mateixes indicacions que al matí.Después pueden seguir un buen rato haciendo más actividades académicas, siguiendo las mismas indicaciones que por la mañana.
L’hora de dinar al menjador amb tots els altres alumnes a l’escola pot ser una part difícil del dia per a alguns infants, i el mestre ha après amb el temps que no tots poden tenir èxit al menjador.La hora de comer en el comedor con todos los demás alumnos en la escuela puede ser una parte difícil del día para algunos niños, y el maestro ha aprendido con el tiempo que no todos pueden tener éxito en el comedor. S’ofereix als que ho necessiten l’oportunitat de menjar a l’aula.Se ofrece a los que lo necesitan la oportunidad de comer en el aula. Aquest petit grup s’anomena la «colla del dinar.»Este pequeño grupo se llama la «pandilla de la comida.» També es permet la possibilitat d’utilitzar auriculars o taps per a les orelles, per a la reducció de soroll. También se permite la posibilidad de utilizar auriculares o tapones para los oídos, para la reducción de ruido. Fins i tot es permet que alguns infants que ho necessiten, puguin beure el iogurt amb una canya (que és una acció molt reguladora degut a la succió).Incluso se permite que algunos niños que lo necesitan, puedan beber el yogur con una pajita (que es una acción muy reguladora debido a la succión). En acabar de dinar hi ha una altre descans, que és molt semblant al primer descans, amb els mateixos suports sensorials.Al terminar de comer hay otra descanso, que es muy parecido al primer descanso, con los mismos soportes sensoriales. El mestre sap que la tarda és un moment molt difícil perquè els infants es concentrin, a no sé que participin a través dels seus sentits, de manera que cada tarda té diverses opcions per realitzar activitats d’aprenentatge. El maestro sabe que la tarde es un momento muy difícil para que los niños se concentren, a no ser que participen a través de sus sentidos, de manera que cada tarde tiene varias opciones para realizar actividades de aprendizaje. Algunes d’aquestes activitats inclouen la ciència (amb una aproximació manual), art, educació física i música. Algunas de estas actividades incluyen la ciencia (con una aproximación manual), arte, educación física y música. Durant aquestes activitats a la tarda, el mestre constantment controla cada alumne i fa suggeriments sensorials si veu que un estudiant té dificultats.Durante estas actividades por la tarde, el maestro constantemente controla cada alumno y hace sugerencias sensoriales si ve que un estudiante tiene dificultades. De tant en tant atura l’activitat i fa una pausa breu de moviment amb estiraments, salts, córrer al lloc o fer posicions de ioga.De vez en cuando para la actividad y hace una pausa breve de movimiento con estiramientos, saltos, correr en el lugar o hacer posiciones de yoga. El mestre acaba el dia amb una reunió a l’aula amb la mateixa configuració de rotllana que hi havia al matí.El maestro termina el día con una reunión en el aula con la misma configuración de círculo que había por la mañana. En aquesta reunió, el mestre informa a la classe de qualsevol canvi en l’horari del dia següent per preparar els estudiants per a l’endemà. En esta reunión, el maestro informa a la clase de cualquier cambio en el horario del día siguiente para preparar a los estudiantes para el día siguiente. Posteriorment, els estudiants segueixen la rutina final del dia ordenant les cadires il’aula, agafen el seu abric i la motxilla i fan una fila on tornen a tenir disponibles les joguines per a les mans mentre esperen. Posteriormente, los estudiantes siguen la rutina final del día ordenando las sillas y el aula, toman su abrigo y la mochila y hacen una fila donde vuelven a tener disponibles los juguetes para las manos mientras esperan. Una aula amb un enfocament en l’autocontrol, l’autoregulació i l’aprenentatge, representa una forma ideal per adreçar les necessitats sensorials dels estudiants.Un aula con un enfoque en el autocontrol, la autorregulación y el aprendizaje, representa una forma ideal para dirigir las necesidades sensoriales de los estudiantes. Algunes activitats requereixen un equipament especial, tanmateix, moltes necessitats sensorials requereixen molt poc o gens d’equipament. Algunas actividades requieren un equipamiento especial, sin embargo, muchas necesidades sensoriales requieren muy poco o nada de equipamiento. Tot el que es requereix per començar a fer funcionar una aula sensorialment intel·ligent és la voluntat de mirar a l’aula i la seva rutina a través de les lents de les necessitats sensorials de l’infant, i la creativitat i la motivació per intentar fer les coses diferents.Todo lo que se requiere para empezar a hacer funcionar un aula sensorialmente inteligente es la voluntad de mirar en el aula y su rutina a través de las lentes de las necesidades sensoriales del niño, y la creatividad y la motivación para intentar hacer las cosas diferentes.
Cada vegada tenim més mestres a les escoles que tenen aquesta visió global dels seus alumnes, i que saben que l’educació no només es pot centrar en la part acadèmica, sinó que apliquen ja una visió centrada en el desenvolupament sensorial, en la intel·ligència emocional i en la pedagogia sistèmica.Cada vez tenemos más maestros en las escuelas que tienen esta visión global de sus alumnos, y que saben que la educación no sólo se puede centrar en la parte académica, sino que aplican ya una visión centrada en el desarrollo sensorial, en la inteligencia emocional y en la pedagogía sistémica. A tots aquests professors, i també als terapeutes ocupacionals que promouen la integració sensorial, moltes gràcies per la vostra feina! A todos estos profesores, y también a los terapeutas ocupacionales que promueven la integración sensorial, ¡muchas gracias por vuestro trabajo! 
Artículo diseñado por Bàrbara Viader i Vidal, con el apoyo de la publicación: El Aula sensorialmente inteligente. (Christina Sparker&Tiffany Sparks-Keeney, MOT, OTR/L)


Ir al contenido